ประชาสัมพันธ์ข้อมูลวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

///ประชาสัมพันธ์ข้อมูลวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์