ขอเชิญดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Civic Education บนสมาร์ทโพน เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

///ขอเชิญดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Civic Education บนสมาร์ทโพน เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข