ขอเชิญนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยม ปี 2567 (Design Excellence Award :DEmark 2024) เป็นปีที่ 17 ภายใต้แนวคิด จุดพลัง สร้างสรค์งานดีไซน์ อย่างยั่งยืน (THE POWER OF SUSTAINABLE DESIGN)

///ขอเชิญนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยม ปี 2567 (Design Excellence Award :DEmark 2024) เป็นปีที่ 17 ภายใต้แนวคิด จุดพลัง สร้างสรค์งานดีไซน์ อย่างยั่งยืน (THE POWER OF SUSTAINABLE DESIGN)

ด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสำนักส่งเสริมมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กำหนดจัดโครงการรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยม ปี 2567 (Design Excellence Award :DEmark 2024) เป็นปีที่ 17 ภายใต้แนวคิด จุดพลัง สร้างสรค์งานดีไซน์ อย่างยั่งยืน (THE POWER OF SUSTAINABLE DESIGN) เพื่อส่งเสริมสินค้าและผลงานของนักออกแบบ และผู้ประกอบการไทย โดยใช้เครื่องหมาย DEmark เป็นเครื่องหมายรับรองผลงานที่มีความโดดเด่นด้านการออกแบบ สร้างความแตกต่างและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า/ผลงานไทย ให้เกิดการยอมรับและแพร่หลายในระดับนานาชาติ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการประชาสัมพันธ์สินค้า/ผลงานของผู้ประกอบการให้ได้รับการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

โดยผลงานที่ส่งเข้าร่วมการประกวดจะต้องวางจำหน่ายในเชิงพาณิชย์แล้วไม่ต่ำกว่า 3 เดือน หรือกรณีผลงานที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์จะต้องได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะไม่ต่ำกว่า 3 เดือน ณ วันที่ยื่นใบสมัคร (รายละเอียดกิจกรรมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2) ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการสมัครได้ที่ www.demarkaward.net และสำนักได้มอบหมาย บริษัท เจโนไซส์ จำกัด เป็นผู้ประสานงานโครงการ หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อ นางสาวรจิพัชญ์ วริทธิ์พันธุ์ 097-995-3689 นางสาวชญานิศ โปร่งจิตร 097-234-9960 ในวันและเวลาราชการ

ขอเชิญนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยม ปี 2567 (Design Excellence Award :DEmark 2024) เป็นปีที่ 17 ภายใต้แนวคิด จุดพลัง สร้างสรค์งานดีไซน์ อย่างยั่งยืน (THE POWER OF SUSTAINABLE DESIGN) ขอเชิญนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยม ปี 2567 (Design Excellence Award :DEmark 2024) เป็นปีที่ 17 ภายใต้แนวคิด จุดพลัง สร้างสรค์งานดีไซน์ อย่างยั่งยืน (THE POWER OF SUSTAINABLE DESIGN)

2024-05-14T15:55:59+00:00