ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนส่วนงาน เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

///ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนส่วนงาน เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์