ขอเชิญผู้สนใจเข้าประกวดจัดกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก

///ขอเชิญผู้สนใจเข้าประกวดจัดกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก

รายละเอียดโครงการและใบสมัคร (คลิก)

รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

        เนื่องด้วยปี 2561 นี้ สมาพันธ์เบาหวานโลก (IDF) ได้กำหนดหัวข้อรณรงค์วันเบาหวานโลก “เบาหวานกับครอบครัว” เนื่องจากโรคเบาหวานมีความเกี่ยวข้องกับครอบครัวอย่างมาก สมาชิกในครอบครัวต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยให้สมาชิกในครอบครัวที่เป็นเบาหวานดูแลตนเองได้ดีขึ้น ในทางตรงกันข้าม สมาชิกในครอบครัวมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานมากขึ้นเช่นกัน การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในครอบครัว ทำให้เกิดผลดีทั้งตัวผู้ป่วยและสมาชิกคนอื่นในครอบครัว

       สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ จึงจัดให้มีการประกวดโครงการและกิจกรรม ที่มีการบูรณาการ การป้องกันเบาหวาน การคัดกรอง การลดความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยง หญิงตั้งครรภ์ และครอบครัว โดยมีการจัดสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน เน้นการมีส่วนร่วมของชมรมผู้ป่วยเบาหวานในสถานพยาบาล ประชาชนหรือบุคลากรในพื้นที่รับผิดชอบ โดยแบ่งประเภทการประกวดและรางวัลออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้

  1.       ระดับ รพ.มหาวิทยาลัย รพ.ศูนย์ รพ.จังหวัด รพ.เอกชน
  2.       ระดับ รพ.ชุมชน และ รพ.สต.
  3.       ระดับ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่สถานพยาบาล ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และ บริษัทต่างๆ
  4.       ระดับโรงเรียน

 

การประกวดกิจกรรม มี 3 โครงการ ดังต่อไปนี้

  1. การประกวด public media พร้อมคำขวัญในหัวข้อ The Family and Diabetes (Public media เช่น วีดีโอคลิป โปสเตอร์ infographic เป็นต้น)

     กำหนดส่งภายในวันที่ 21 ก.ย. 61

     ประกาศผลภายในวันที่ 5 ต.ค. 61

2. 2.1 การประกวดกิจกรรมการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ในครอบครัว (ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี)  

    หมดเขตส่งประกวดภายในวันที่ 15 ม.ค. 62

2.2 การประกวดกิจกรรมสำหรับผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 และ ครอบครัว

    หมดเขตส่งประกวดภายในวันที่ 15 ม.ค. 62 

  1. กิจกรรมการประกวดป้องกันเบาหวานของหน่วยงานต่างๆ ในวันเบาหวานโลก 2561-2562 หัวข้อ The Family and Diabetes (เบาหวานกับครอบครัว)

    การดำเนินการแล้วเสร็จก่อน วันที่ 30 ธ.ค. 61

    หมดเขตส่งผลงาน ภายในวันที่ 15 ม.ค. 62

2018-09-10T16:25:17+00:00