ขยายเวลารับสมัครนิสิตปริญญาเอก หลักสูตรนอกเวลา หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปวัฒนธรรมวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/ขยายเวลารับสมัครนิสิตปริญญาเอก หลักสูตรนอกเวลา หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปวัฒนธรรมวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว

เรียนต่อปริญญาเอก หลักสูตรนอกเวลา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาศิลปวัฒนธรรมวิจัย
ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

สมัครทาง https://admission.swu.ac.th/admissions2/graduate.php
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 086-840-4448

2020-05-27T14:05:26+00:00