ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฏกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา จำนวน 5 ฉบับ

///ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฏกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา จำนวน 5 ฉบับ