คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท ปีการศึกษา 2565 รับสมัครถึง 20 เมษายน 2565

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท ปีการศึกษา 2565 รับสมัครถึง 20 เมษายน 2565

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท ปีการศึกษา 2565
รายละเอียดการสมัครดังนี้ (กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน)
1. ชื่อหลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (กศ.ม)
– กลุ่มวิชาศิลปะการแสดงศึกษา
– กลุ่มวิชาดนตรีศึกษา
– กลุ่มวิชาดิจิทัลอาร์ทศึกษา
2. ระยะเวลาในการเรียนตลอดหลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี แบบ ก2
Coursework 1 ปี เวลาที่เหลือทำวิจัย
3. ค่าเทอมหลักสูตรระดับปริญญาโท แบบเหมาจ่าย 152,000 บาท / แบ่งจ่าย 4 ครั้ง 38,000 บาท
4. เรียนจบแล้วสามารถนำไปประกอบอาชีพได้แก่ ครู อาจารย์ทางด้านศิลปศึกษา นักวิจัย นักการศึกษา และนักวิชาการด้านศิลปะ
5. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครคือ
5.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง ดนตรี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
5.2 มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.50
6. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
6.1 สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรี
6.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงาน
6.3 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ / สกุล หรือสำเนาใบทะเบียนสมรส เฉพาะกรณีที่ชื่อ / สกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน
6.4 หนังสือรับรองตามแบบของมหาวิทยาลัยในท้ายประกาศฯ จำนวน 2 ฉบับ (ผู้รับรองต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาตรี) (แบบ อ.5)
6.5 ใบรับรองของผู้บังคับบัญชาตามแบบของมหาวิทยาลัยในท้ายประกาศฯ (แบบ อ.6 ถ้ามี)
6.6 ใบรับรองความรู้ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) ให้ใช้ใบแจ้งผลการสอบ TOEFL ที่มีคะแนนผลการสอบไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน (Paper) หรือ 133 คะแนน (CBT) หรือ 45 คะแนน (iBT) หรือผลคะแนนIELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันเปิดภาคเรียน ในกรณีที่มีเอกสารข้อนี้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป
6.7 เค้าโครงปริญญานิพนธ์ตามหัวข้อที่สนใจ (เฉพาะกลุ่มวิชาศิลปะการแสดงศึกษา)
6.8 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วยการทำงานและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ พร้อมภาพถ่ายผลงาน
6.9 ผู้สมัครต้องส่งเอกสารการสมัครมาทางอีเมล fofa@g.swu.ac.th
ภายในวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัคร มิฉะนั้นจะถือว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

ผู้ที่สนใจสมัครหลักสูตรข้างต้นสามารถดูตัวโครงสร้างตามลิงค์ที่แนบไว้ด้านล่างนี้
https://drive.google.com/file/d/1UR_LbFmuVehCOiKhzWEs0Ip38WU_15gd/view?usp=sharing

และหากอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถ scan qr code เพื่อเข้า Group Line หรือลิงค์ที่แนบไว้ด้านล่างนี้
http://line.me/ti/g/urCU643Qfk

**สำหรับผู้สมัครสอบเข้าเป็นนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา จะต้องทำการสอบประเมินทักษะภาษาอังกฤษก่อน หลังจากที่ทางเราได้จัดทำหลักสูตรเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะเปิดรับสมัครในวิชาสาขาต่างๆ ในหลักสูตร กศ.ม. ในภายหลัง เมื่อทางเราเปิดรับสมัครแล้วขอให้นิสิตเข้าสมัครตามสาขาวิชาที่สนใจสมัครกันได้เลย**

2022-03-23T19:09:07+00:00