ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา