ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปริญญานิพนธ์ หลักสูตร กศ.ม.(ศิลปศึกษา) ในหัวข้อ “การศึกษาภูมิปัญญาการแสดงหมอลำเรื่องต่อกลอนทำนองอุบล คณะเพชรอุบล จังหวัดอุบลราชธานี”

///ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปริญญานิพนธ์ หลักสูตร กศ.ม.(ศิลปศึกษา) ในหัวข้อ “การศึกษาภูมิปัญญาการแสดงหมอลำเรื่องต่อกลอนทำนองอุบล คณะเพชรอุบล จังหวัดอุบลราชธานี”

หลักสูตร กศ.ม.(ศิลปศึกษา)
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปริญญานิพนธ์
ในหัวข้อ “การศึกษาภูมิปัญญาการแสดงหมอลำเรื่องต่อกลอนทำนองอุบล คณะเพชรอุบล จังหวัดอุบลราชธานี”
ผ่านโปรแกรม zoom

2020-06-22T11:30:53+00:00