ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรออนไลน์เรื่อง Financial Literacy หลักการวางแผนการเงิน

///ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรออนไลน์เรื่อง Financial Literacy หลักการวางแผนการเงิน

มศว ร่วมกับ SCB Academy
หลักสูตรออนไลน์ เรื่อง Financial Literacy ความร่วมมือระหว่าง ธนาคารไทยพาณิชย์ (จำกัด) มหาชน กับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เชิญนิสิตและบุคลากร มศว
มาเรียนรู้หลักการวางแผนการเงิน ซึ่งสอนโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการเงินและการลงทุน ที่จะมาบอกกระบวนการการสร้างความมั่งคั่ง การตั้งเป้าหมายทางการเงิน การบริหารจัดการหนี้และการเริ่มต้นการลงทุนที่ดี
* เข้าเรียนได้ทาง APP SWUMOBILE ผ่านเมนู Learning เลือก Financial Literacy เลือก ลงทะเบียนเพื่อเข้าเรียน
* สิ่งที่ผู้เรียนได้รับเกณฑ์การประเมินผล / เกณฑ์การได้ใบประกาศนียบัตร
ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลและได้รับประกาศนียบัตร E-certificate เมื่อสอบผ่าน 80% ของแบบทดสอบวัดความเข้าใจหลังเรียนครบ 4 Module
* นิสิตสามารถนำ E-certificate ที่ได้รับ เป็นหลักฐานในการขอบันทึกชั่วโมงกิจกรรม หมวด กิจกรรมเลือก
* ระยะเวลาการอบรม ลงทะเบียนและเข้ารับการอบรมให้แล้วเสร็จ ภายใน 9 มกราคม 2565
หลังจากนั้นทางโครงการ
จะรวบรวมรายชื่อนิสิตที่ผ่านเกณฑ์ ส่งบันทึกกิจกรรม หมวดกิจกรรมเลือก ต่อไป

2021-11-18T12:10:30+00:00