คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ ! คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและเอก ประจำปีการศึกษา 2565
เปิดรับสมัคร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
– สาขาวิชาดุริยางคศาสตรไทยและเอเชีย
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)
– สาขาวิชาศิลปศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.)
– สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย
-สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม
ตั้งแต่วันนี้ – 20 เมษายน 2565
ท่านใดสนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดระเบียบการรับและสมัครออนไลน์ได้ที่ https://admission.swu.ac.th/admissions2/

2022-03-29T11:26:08+00:00