ประกาศเปิดรับสมัครนิสิตเข้ารับการพิจารณาทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนสนับสนุนแนวคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากทุนวัฒนธรรมชุมชนริมคลองแสนแสบหรือชุมชนใกล้เคียง มศว ประจำปีงบประมาณ 2567)

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศเปิดรับสมัครนิสิตเข้ารับการพิจารณาทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนสนับสนุนแนวคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากทุนวัฒนธรรมชุมชนริมคลองแสนแสบหรือชุมชนใกล้เคียง มศว ประจำปีงบประมาณ 2567)

ประกาศเปิดรับสมัครนิสิตเข้ารับการพิจารณาทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์
(ทุนสนับสนุนแนวคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากทุนวัฒนธรรมชุมชนริมคลองแสนแสบหรือชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ 2567)
ด้วยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์คัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
โดยมีเป้าประสงค์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนานวัตกรรม และการเป็น Start Up แก่นิสิต
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567
สนับสนุนทุนให้นิสิต จำนวน 15 ทุนๆ ละ 3,000 บาท
หมายเหตุ
1. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอสมัครรับทุนได้ที่ http://fofa.swu.ac.th/research/งานนวัตกรรมการศึกษา
2. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายฑีฆภัส สนธินุช โทร 02 260 0123 ต่อ 103 หรือ 08 3617 8323
3. ส่งใบสมัคร และผลงานได้ที่ อาคาร 16 ชั้น 3 ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์
รายละเอียดในประกาศทุนฉบับเต็ม,แบบฟอร์มขอสมัครทุน และ ช่องทางส่งเอกสาร (คลิก)

ประกาศเปิดรับสมัครนิสิตเข้ารับการพิจารณาทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนสนับสนุนแนวคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากทุนวัฒนธรรมชุมชนริมคลองแสนแสบหรือชุมชนใกล้เคียง มศว ประจำปีงบประมาณ 2567)

2024-04-30T16:27:50+00:00