คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS66 รอบที่ 1 : รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตั้งแต่ 1-14 ธันวาคม 2565 รวม 12 สาขาวิชา

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS66 รอบที่ 1 : รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตั้งแต่ 1-14 ธันวาคม 2565 รวม 12 สาขาวิชา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS66 รอบที่ 1 : รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
** เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 14 ธันวาคม 2565 **
**รับสมัครสาขา
1. ดุริยางคศาสตร์สากล (10007)
2. ทัศนศิลป์ (10015)
3. การออกแบบสื่อสาร (10043)
4. การออกแบบผลิตภัณฑ์ (10006)
5. การออกแบบแฟชั่น (10013)
6. การออกแบบเครื่องประดับ (10052)
7. นาฏศิลป์ไทย (10039)
8. นาฏศิลป์สากล (10040)
9. ดนตรีศึกษา (10048)
10. นาฏศิลป์ศึกษา (10056)
11. ศิลปศึกษา (10051)
12. นวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม (10053)
น้อง ๆ สามารถสมัครได้ทาง http://admission.swu.ac.th
และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณธนพร โทร. 086-887-0787
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดดูกำหนดการที่เป็นทางการได้จากประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัย

** การเตรียมความพร้อมก่อนสมัคร (คลิก) **

กำหนดการรับสมัคร (คลิก)

การเตรียมแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (คลิก)

2022-09-16T14:05:34+00:00