ขอความร่วมมือนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ทุกคนตอบแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลและยืนยันรูปแบบการเรียนการสอน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2563

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/ขอความร่วมมือนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ทุกคนตอบแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลและยืนยันรูปแบบการเรียนการสอน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2563

ขอความร่วมมือนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ทุกคนตอบแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลและยืนยันรูปแบบการเรียนการสอน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2563
ภายในวันอาทิตย์ที่ 7 ก.พ. 64
ผ่านลิงค์ https://forms.gle/Ch9G6RqJqaWTNGYA9 (โดยนิสิตทุกคนต้องเข้าผ่านอีเมล @g.swu.ac.th หรือ @gmail.com เท่านั้น)
หากนิสิตกดส่ง (Submit) ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว นิสิตจะไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้
นิสิตสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือให้การยินยอมได้ที่ http://fofa.swu.ac.th/consent.pdf

2021-02-03T17:50:51+00:00