คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ งดการเรียนการสอนและสอบในชั้นเรียนทุกระดับ ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม – 22 มีนาคม 2563

///คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ งดการเรียนการสอนและสอบในชั้นเรียนทุกระดับ ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม – 22 มีนาคม 2563

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ งดการเรียนการสอนและสอบในชั้นเรียนทุกระดับ
ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม – 22 มีนาคม 2563
และดำเนินการสอนในรูปแบบออนไลน์ หรือรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่มีการเข้าชั้นเรียน
ตั้งแต่ในวันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น
รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตามประกาศจากทางมหาวิทยาลัย

2020-03-18T10:54:29+00:00