-ร่าง- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและป้องกันอัคคีภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

/, ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ข่าวประชาสัมพันธ์/-ร่าง- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและป้องกันอัคคีภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม โปรดคลิก
-ร่าง- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและป้องกันอัคคีภัย
คณะศิลปกรรมศาสตร์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
และ
-ร่าง- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและป้องกันอัคคีภัย คณะศิลปกรรมศาสตร์
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน
และ
ขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR)
งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและป้องกันอัคคีภัย คณะศิลปกรรมศาสตร์
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ vanna@g.swu.ac.th

2020-04-08T16:42:24+00:00