ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและป้องกันอัคคีภัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

/, ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและป้องกันอัคคีภัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม โปรดคลิก
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและป้องกันอัคคีภัย
คณะศิลปกรรมศาสตร์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
และ
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ศป 05/2563
การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและป้องกันอัคคีภัย คณะศิลปกรรมศาสตร์
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ 13 เมษายน 2563
และ
ขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR)
งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและป้องกันอัคคีภัย คณะศิลปกรรมศาสตร์
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ vanna@g.swu.ac.th

2020-04-13T11:40:03+00:00