TCAS1-64 รับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 5-20 มกราคม 2564

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/TCAS1-64 รับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 5-20 มกราคม 2564

Tcas1 คณะศิลปกรรมศาสตร์
รับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 5-20 มกราคม 2564
เปิดรับ 9 หลักสูตร 14 วิชาเอก ได้แก่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแฟชั่น การออกแบบเครื่องประดับ การออกแบบสื่อสาร ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ดุริยางคศาสตร์สากล ดนตรีศึกษา ศิลปศึกษา นาฏศิลป์ศึกษา และนวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม
สนใจวิชาเอกใด ติดตามระเบียบการรับที่นี่ เร็วๆนี้
หมายเหตุ: การแสดงเปิด Tcas 2 รอบเดียว

2020-11-02T11:30:42+00:00