ขอเชิญชวน นิสิต ศิษย์เก่า นักเรียน และผู้ที่สนใจทั่วไป ชม Guitar Masterclass โดย อาจารย์ ดร.รัฐนัย บำเพ็ญอยู่

///ขอเชิญชวน นิสิต ศิษย์เก่า นักเรียน และผู้ที่สนใจทั่วไป ชม Guitar Masterclass โดย อาจารย์ ดร.รัฐนัย บำเพ็ญอยู่

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ขอเชิญชวน นิสิต ศิษย์เก่า นักเรียน และผู้ที่สนใจทั่วไป ชม Guitar Masterclass โดย อาจารย์ ดร.รัฐนัย บำเพ็ญอยู่ ในวันที่ 19 ก.พ.63 เวลา 14:00น. ณ ห้อง 16-1101 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว (สุขุมวิท23) #ชมฟรี

2020-02-14T15:40:49+00:00