ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา

///ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา