คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล (ประธานกรรมการ),
อาจารย์ ดร.โสมฉาย บุญญานันต์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ),
รองศาสตร์จารย์ ดร.สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ (กรรมการ),
อาจารย์ ดร.สุจิตรา ศรีสังข์ (กรรมการ),
นางสาวศิริขวัญ ญาณปัญญา (กรรมการและเลขานุการ)
และนางสาวอาพร ภูมิบุญชู (ผู้ประสานงาน)
ดังนี้ วันที่ 25-26 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43