คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

การแสดงรำ ชุด ความภักดีแห่งศรีนครินทร์ โดยคณาจารย์อาวุโส อาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า มศว

การแสดงรำ ชุด ความภักดีแห่งศรีนครินทร์ โดยคณาจารย์อาวุโส อาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า มศว
ในวาระ ๑๐๐ วันแห่งการสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ มศว ประสานมิตร ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

00

 

000

001

0055

002

003

1

2

3

4

004

5

005

6

006

7

007

008

8

9

009

0010

10

0011

0012

 

11

12

0013

 0014

 0015

 15

0063

 0016

0017

0018

0019

0020

0021

0022

 16

17

18

19

20

21

22

23

0023

24

0024

0025

25

26

0026

27

28

29

30

31

32

33

0027

0028

0029

0030

0031

0032

0033

0034

0035

0036

0037

0038

0039

0040

0041

0042

0043

0044

0045

0046

0047

0048

0049

0050

0051

0052

0053

0054

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

0056

0057

0058

0059

0060

0061

0062