สถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด TCAS รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/สถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด TCAS รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม

สถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด การคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 4 (Admission 2) ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2020-06-01T17:14:47+00:00