ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์)

///ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์)
ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 - 12.30 น. 
ณ ห้อง ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 4

2018-12-18T14:27:19+00:00