ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิชาการเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศิลป์ พีระศรี

///ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิชาการเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศิลป์ พีระศรี