ขอเชิญผู้สนใจที่ประสงค์จะเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ หรือบทความปริทัศน์ ลงในวารสารศิลปกรรมศาสตร์ มศว (TCI กลุ่มที่ 2)

///ขอเชิญผู้สนใจที่ประสงค์จะเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ หรือบทความปริทัศน์ ลงในวารสารศิลปกรรมศาสตร์ มศว (TCI กลุ่มที่ 2)