รับสมัครนิสิตขอรับทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์

///รับสมัครนิสิตขอรับทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์

รับสมัครนิสิตขอรับทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์
มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ มีนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 30 ทุนๆ ละ15,000 บาท โดยนิสิตที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ที่มูลนิธิฯกำหนดและมีความประสงค์จะสมัครขอรับทุนการศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่แนบมานี้ ส่งผ่านมหาวิทยาลัยมายังส่วนกิจการนิสิตภายในวันที่ 8 กันยายน 2563 หรือสามารถส่งด้วยตัวเองที่ไปรษณีย์ “มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ เลขที่ 12 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700”

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์ 02-649-5000 ต่อ 12087 คุณนฤมล (เจ้าหน้าที่ทุนการศึกษาของ มศว)

2020-08-10T16:08:03+00:00