ขอเชิญผู้สนใจอุดหนุนผลงานสติกเกอร์ไลน์ขนมไทย (Ka-nom Thai) โดยนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์

///ขอเชิญผู้สนใจอุดหนุนผลงานสติกเกอร์ไลน์ขนมไทย (Ka-nom Thai) โดยนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผลงานสติกเกอร์ไลน์ขนมไทย (Ka-nom Thai) โดยผู้จัดทำมีแนวคิดที่ว่าจะทำอย่างไรที่จะช่วยส่งเสริมและเผยแพร่ขนมไทยซึ่งถือได้ว่าเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของเด็ก เยาวชน และคนรุ่นใหม่ จึงได้ทำการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาช่วยในการส่งเสริมและเผยแพร่ขนมไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นผ่านสติกเกอร์ไลน์ ทั้งนี้โครงงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา นกศ 106 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางศิลปวัฒนธรรม
ผลงานโดย นางสาวประนัฐฐา เจริญอยู่คงรอด และ นางสาวณัฐธิดา สงประภา
นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

download สติกเกอร์ไลน์ ตอนนี้ (คลิก)

2020-06-02T10:23:41+00:00