ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายฯ และการเสวนาหัวข้อ “ฟังเสียงเมืองสร้างสรรค์ผ่านกรุงเทพมหานคร” รับชมผ่านทาง Facebook Live

///ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายฯ และการเสวนาหัวข้อ “ฟังเสียงเมืองสร้างสรรค์ผ่านกรุงเทพมหานคร” รับชมผ่านทาง Facebook Live

[ACMI FORUM ครั้งที่ 2]
***หัวข้อ “ฟังเสียงเมืองสร้างสรรค์ผ่านกรุงเทพมหานคร”
– วันศุกร์ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น.
– ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 2 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– เวลา 09.30-12.00 น. พบกับ
-การบรรยายหัวข้อ “Interrogating rural creative economy and the creative city”
โดย Dr. Michael Kho Lim : Lecturer in Creative Industries and Cultural Policy University of Glasglow
– การบรรยายหัวข้อ “มองเมืองสร้างสรรค์ผ่านมุมมองเสรีนิยมใหม่”
โดย อาจารย์ ดร.พิชชากานต์ ช่วงชัย
อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– การบรรยายหัวข้อ “บทบาทขององค์การยูเนสโกกับการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
โดย คุณกมลรัตน์ ชยามฤต : เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญแผนกวัฒนธรรม Culture Programme Officer, Culture Unit, UNESCO Bangkok
– ผู้ดำเนินรายการ คุณแพรวา ทองพิทักษ์
– เวลา 13.00-16.00 น. พบกับ
– เวทีเสวนาหัวข้อ “ฟังเสียงเมืองสร้างสรรค์ผ่านกรุงเทพมหานคร”
โดย – คุณดวงฤทธิ์ บุญนาค สถาปนิกและเจ้าของบริษัท ดวงฤทธิ์ บุนนาค จำกัด
– รองศาสตราจารย์ ดร.พีรดร แก้วลาย ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมือง คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– คุณมณฑิณี ยงวิกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)
– คุณปิยา ลิ้มปิติ รองผู้อำนวยการศูนย์มิตรเมือง (Urban Ally) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
– ผู้ดำเนินรายการ คุณพิชญาพร โพธิ์สง่า

ลงทะเบียนได้ที่ https://www.swuticket.com
** โครงการนี้จัดขึ้นโดย สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน)
และสาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รับชมผ่านทาง Facebook Live : Arts and Cultural Management Innovation SWU
#ทีมนวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม
#ทีมศิลปกรรมศาสตร์ #ทีมมศว
#ACMI #FOFA #SWU

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายฯ และการเสวนาหัวข้อ "ฟังเสียงเมืองสร้างสรรค์ผ่านกรุงเทพมหานคร" รับชมผ่านทาง Facebook Live

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายฯ และการเสวนาหัวข้อ “ฟังเสียงเมืองสร้างสรรค์ผ่านกรุงเทพมหานคร” รับชมผ่านทาง Facebook Live

2023-03-23T13:03:03+00:00