ประกาศเปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรในคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2565

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศเปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรในคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2565

งานบัณฑิตศึกษา :
1. ประชาสัมพันธ์การรับนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศเปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรในคณะศิลปกรรมศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้
ปริญญาโท 1 หลักสูตร
– ศศ.ม. ดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย รับจำนวน 15 คน
ปริญญาเอก 3 หลักสูตร
– ศศ.ด. ศิลปวัฒนธรรมวิจัย รับจำนวน 10 คน
– ศศ.ด. ดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย รับจำนวน 10 คน
– กศ.ด. ศิลปศึกษา รับจำนวน 10 คน
ท่านใดสามารถเข้าดูรายละเอียดระเบียบการรับและสมัครออนไลน์ได้ที่
https://admission.swu.ac.th/admissions2/

2022-01-21T14:58:59+00:00