คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก
ในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
โดยมี 3 กลุ่มวิชา ดังนี้
1) กลุ่มวิชาศิลปะการแสดงศึกษา
2) กลุ่มวิชาศิลปะดิจิทัลเพื่อการศึกษา
3) กลุ่มวิชาดนตรีศึกษา
และ หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้รับรองมาตรฐานวิชาชีพจากสถาบัน The Advance Higher Education
รูปแบบการเรียน Hybrid Lerning
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2566
* สามารถสมัครได้ทาง https://admission.swu.ac.th/admissions2/
และสามารถติดต่อ คุณธนพร 086-887-0787

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

2023-05-18T10:46:16+00:00