ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาในระดับมหาบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาในระดับมหาบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
MS in Data Science เปิดรับนิสิตใหม่ทุกสาขาวิชา สำหรับการเรียนเทอม 1/63 แล้ว 
(เปิดเทอม สิงหาคม 63)
สมัครเรียนได้ที่ https://admission.swu.ac.th/admissions2/graduate.php
ข้อมูลหลักสูตร https://msds.science.swu.ac.th/

2020-01-09T11:29:28+00:00