ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ครั้งที่2”

///ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ครั้งที่2”

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (อพวช.) ได้กำหนดจัดโครงการสัมมนาวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ครั้งที่ 2 : ความหลากหลายทางชีวภาพและการเปลี่ยนแปลงของโลกในสภาวะปัจจุบัน ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2564 ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

2021-07-23T14:34:17+00:00