คณะศิลปกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครนิสิตระดับปริญญาเอก เข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา(นอกเวลาราชการ)

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/คณะศิลปกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครนิสิตระดับปริญญาเอก เข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา(นอกเวลาราชการ)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครนิสิตปริญญาเอกเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา(นอกเวลาราชการ)
เรารับนิสิตจากสาขาวิชาทัศนศิลป์, สาขาวิชานาฏศิลป์ และสาขาวิชาดนตรี รับสมัครตั้งวันนี้ถึงวันที่ 13 ก.พ. 63 นี้
(รายละเอียดการรับสมัคร https://admission.swu.ac.th/admissions2/graduate.php)

2020-01-13T17:05:09+00:00