ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก นอกเวลา หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปวัฒนธรรมวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก นอกเวลา หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปวัฒนธรรมวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว

เรียนต่อปริญญาเอก หลักสูตรนอกเวลา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาศิลปวัฒนธรรมวิจัย
ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

สมัครทาง https://admission.swu.ac.th/admissions2/graduate.php
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 086-840-4448

2020-06-22T12:44:39+00:00