เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา เปิดรับจำนวน 10 คน

///เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา เปิดรับจำนวน 10 คน

เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (ดนตรีศึกษา ทัศนศิลปศึกษา ศิลปะการแสดงศึกษา)
เปิดรับจำนวน 10 คน
เปิดรับตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม – 15 เมษายน 2562
สมัครที่ http://admission.swu.ac.th
โทร. 02-260-0123 ต่อ 110, 147

2019-04-02T09:01:36+00:00