ภาพและคลิปสั้นกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง ทุนทางวัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 5 เมษายน 2567 ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ อยุธยา

//ภาพและคลิปสั้นกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง ทุนทางวัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 5 เมษายน 2567 ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ อยุธยา
ภาพและคลิปสั้นกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง ทุนทางวัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 5 เมษายน 2567 ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ อยุธยา 2024-04-11T10:56:16+00:00

Project Description

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง ทุนทางวัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ ตำบลเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการย่อยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)
เพื่อการพัฒนาในเชิงพื้นที่ 4 ตำบล อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภายใต้โปรแกรม 25 แผนงานพัฒนาระบบ ววน.ในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
กับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ขอขอบคุณ
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี พันธุ์วราทร (ประธานโครงการ)
อาจารย์ ดร.พัณณ์ชิตา เดชครุธ
อาจารย์วันศนิ กระจ่างยุทธ
อาจารย์น้ำเพชร คำประดับ
นายฑีฆภัส สนธินุช
และนิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย
งานบริการวิชาการ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Website: http://fofa.swu.ac.th
FB : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว
: FOFA HOUSE
: FOFA Friends
Instagram : fofahouse.swu
: fofafriends.swu
Youtube: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว
Tel. 02-260-0123
#ชุมชนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อสังคม
#LifelongArtsLearningCommunityforSociety
#SDGs #บูรณาการการเรียนการสอน 
#ศิลปกรรมศาสตร์มศว #สป_อว #สกสว
#fofaSWU #สุขภาวะองค์รวม #สุขภาวะทางใจ
#มศว #swu #ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ #อำเภอเสนา 
#โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ #จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลิปสั้น กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม  เรื่อง  ทุนทางวัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (คลิก)

ภาพและคลิปสั้นกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง ทุนทางวัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 5 เมษายน 2567 ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ อยุธยา

ภาพและคลิปสั้นกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง ทุนทางวัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 5 เมษายน 2567 ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ อยุธยา

ภาพและคลิปสั้นกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง ทุนทางวัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 5 เมษายน 2567 ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ อยุธยา

ภาพและคลิปสั้นกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง ทุนทางวัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 5 เมษายน 2567 ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ อยุธยา

ภาพและคลิปสั้นกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง ทุนทางวัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 5 เมษายน 2567 ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ อยุธยา

ภาพและคลิปสั้นกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง ทุนทางวัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 5 เมษายน 2567 ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ อยุธยา

ภาพและคลิปสั้นกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง ทุนทางวัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 5 เมษายน 2567 ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ อยุธยา

ภาพและคลิปสั้นกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง ทุนทางวัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 5 เมษายน 2567 ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ อยุธยา

ภาพและคลิปสั้นกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง ทุนทางวัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 5 เมษายน 2567 ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ อยุธยา

ภาพและคลิปสั้นกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง ทุนทางวัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 5 เมษายน 2567 ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ อยุธยา