ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในโอกาศได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในระดับ “รองศาสตราจารย์” และ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

//ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในโอกาศได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในระดับ “รองศาสตราจารย์” และ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในโอกาศได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในระดับ “รองศาสตราจารย์” และ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” 2020-12-23T18:27:25+00:00

Project Description

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในโอกาศได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ในระดับ "รองศาสตราจารย์" 1 ท่าน และ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" 10 ท่าน ได้แก่
- รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ ปัญญาตระกูล  อาจารย์ประจำสาขาวิชาดศิลปะจินตทัศน์ ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในระดับ "รองศาสตราจารย์" สาขาวิชาทัศนศิลป์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณ์ วิกรวงษ์วนิช อาจารย์ประจำสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในระดับ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิดา ตังเดชะหิรัญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในระดับ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฌานิก หวังพานิช อาจารย์ประจำสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในระดับ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต ใจสุดา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในระดับ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์ (อนุสาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ)
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรากร จันทนะสาโร อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในระดับ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชานาฏศิลป์ (อนุสาขาวิชานาฏศิลป์สากล)
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ชนะ สุนทรพิพิธ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในระดับ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาศิลปะการแสดง
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษ์สินี อัครศวะเมฆ อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในระดับ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชานาฏศิลป์ (อนุสาขาวิชานาฏศิลป์สากล)
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ จำนงค์สาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในระดับ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (อนุสาขาดุริยางคศิลป์ไทย)
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์ จีนพงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในระดับ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (อนุสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา)
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัยนา ภูยุทธานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในระดับ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาทัศนศิลป์