นิทรรศการ Anthropocene : วิถีเส้นสายรายน้ำ แสน (ที่จะ) แสบ งานดีที่นิสิตทัศนศิลป์ทำงานร่วมกัน มศว-จุฬา-รังสิต FOFA Gallery คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

//นิทรรศการ Anthropocene : วิถีเส้นสายรายน้ำ แสน (ที่จะ) แสบ งานดีที่นิสิตทัศนศิลป์ทำงานร่วมกัน มศว-จุฬา-รังสิต FOFA Gallery คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นิทรรศการ Anthropocene : วิถีเส้นสายรายน้ำ แสน (ที่จะ) แสบ งานดีที่นิสิตทัศนศิลป์ทำงานร่วมกัน มศว-จุฬา-รังสิต FOFA Gallery คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2024-05-13T16:25:12+00:00

Project Description

นิทรรศการ Anthropocene : วิถีเส้นสายรายน้ำ แสน (ที่จะ) แสบ
สาขาวิชาทัศนศิลป์ Visual Art.SWU คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ได้จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ทางทัศนศิลป์และการบริหารจัดการทางศิลปะ เพื่อนำนิสิตของสาขาวิชาไปทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ทางทัศนศิลป์ เสริมสร้างความรู้ทางทัศนศิลป์ และประสบการณ์ทางสุนทรียะให้แก่นิสิต รวมถึงให้ผู้เรียนตระหนักในคุณค่าของงานศิลปกรรม โดยเป็นการทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ทางทัศนศิลป์ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 20-21 เมษายน 2567
ทำให้นิสิตได้มีโอกาสรับความรู้ทางทัศนศิลป์ ได้ชมผลงานศิลปะที่หาชมได้ยาก ตลอดจนได้รับความรู้และประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการพื้นที่ทางศิลปะ เพื่อเป็นส่วนเสริมการเรียนรู้แนวคิดและกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้านทัศนศิลป์ที่มีความหลากหลาย มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้นำประสบการณ์ไปปรับประยุกต์ใช้ในการคิดสร้างสรรค์และเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ในสังคม ซึ่งเป็นผลให้เกิดความร่วมมือกันทั้ง 3 มหาวิทยาลัยในการต่อยอด ส่งต่อองค์ความรู้ และการทำงานร่วมกัน โดยใช้พื้นที่ริมคลองแสนแสบในการเป็นพื้นที่ผลิตผลงานนิสิตละนักศึกษาจาก 3 มหาวิทยาลัยที่ได้ทำความร่วมมือและร่วมกิจกรรมจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยรังสิต, และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเอง
ภายใต้รายวิชาศิลปะวิดีทัศน์ และศิลปะภาพถ่ายที่เน้นการทำงานเป็นทีม เสริมสร้างการเชื่อมโยงแนวคิดสู่พื้นที่และสังเคราะห์เป็นผลงานสร้างสรรค์ โดยได้มีการจัดกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับพื้นที่ชุมชน มีการสร้างพื้นที่ให้เผยแพร่สู่ผลงานนิทรรศการศิลปะในพื้นที่หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอีกด้วย โดยสามารถแจกแจงระยะการฝึกฝนนิสิตจากที่ผ่านได้ ดังนี้
ระยะที่ 1 วันที่ 2 เมษายน 2567 Photography Workshop โดย Nikon และวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่านปลากัด คุณณภัทธ์ธพล อุ่นแสงจันทร์ และคุณชานนทร์ โควสุภัทร ในงานชื่อ Delicate of fighting fish เพื่อหาแนวคิดร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและได้จัดแบ่งกลุ่ม
ระยะที่ 3 วันที่ 20-21 เมษายน 2567 ศึกษาดูงานใน “โครงการทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ทาง
ทัศนศิลป์และการการบริหารจัดการทางศิลปะ” ที่จังหวัดขอนแก่น
ระยะที่ 3 วันที่ 27-28 เมษายน 2567 ลงพื้นที่ภาคสนาม ปฏิบัติการทางศิลปะและสร้างผลงาน
ณ ริมคลองแสนแสบ
ระยะที่ 4 วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567 จัดการพื้นที่และนิทรรศการศิลปะ
วันที่ 6-10 พฤษภาคม 2567 แสดงนิทรรศการศิลปะ

นิทรรศการ Anthropocene : วิถีเส้นสายรายน้ำ แสน (ที่จะ) แสบ งานดีที่นิสิตทัศนศิลป์ทำงานร่วมกัน มศว-จุฬา-รังสิต FOFA Gallery คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นิทรรศการ Anthropocene : วิถีเส้นสายรายน้ำ แสน (ที่จะ) แสบ งานดีที่นิสิตทัศนศิลป์ทำงานร่วมกัน มศว-จุฬา-รังสิต FOFA Gallery คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นิทรรศการ Anthropocene : วิถีเส้นสายรายน้ำ แสน (ที่จะ) แสบ งานดีที่นิสิตทัศนศิลป์ทำงานร่วมกัน มศว-จุฬา-รังสิต FOFA Gallery คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นิทรรศการ Anthropocene : วิถีเส้นสายรายน้ำ แสน (ที่จะ) แสบ งานดีที่นิสิตทัศนศิลป์ทำงานร่วมกัน มศว-จุฬา-รังสิต FOFA Gallery คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นิทรรศการ Anthropocene : วิถีเส้นสายรายน้ำ แสน (ที่จะ) แสบ งานดีที่นิสิตทัศนศิลป์ทำงานร่วมกัน มศว-จุฬา-รังสิต FOFA Gallery คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นิทรรศการ Anthropocene : วิถีเส้นสายรายน้ำ แสน (ที่จะ) แสบ งานดีที่นิสิตทัศนศิลป์ทำงานร่วมกัน มศว-จุฬา-รังสิต FOFA Gallery คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นิทรรศการ Anthropocene : วิถีเส้นสายรายน้ำ แสน (ที่จะ) แสบ งานดีที่นิสิตทัศนศิลป์ทำงานร่วมกัน มศว-จุฬา-รังสิต FOFA Gallery คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นิทรรศการ Anthropocene : วิถีเส้นสายรายน้ำ แสน (ที่จะ) แสบ งานดีที่นิสิตทัศนศิลป์ทำงานร่วมกัน มศว-จุฬา-รังสิต FOFA Gallery คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นิทรรศการ Anthropocene : วิถีเส้นสายรายน้ำ แสน (ที่จะ) แสบ งานดีที่นิสิตทัศนศิลป์ทำงานร่วมกัน มศว-จุฬา-รังสิต FOFA Gallery คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นิทรรศการ Anthropocene : วิถีเส้นสายรายน้ำ แสน (ที่จะ) แสบ งานดีที่นิสิตทัศนศิลป์ทำงานร่วมกัน มศว-จุฬา-รังสิต FOFA Gallery คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นิทรรศการ Anthropocene : วิถีเส้นสายรายน้ำ แสน (ที่จะ) แสบ งานดีที่นิสิตทัศนศิลป์ทำงานร่วมกัน มศว-จุฬา-รังสิต FOFA Gallery คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นิทรรศการ Anthropocene : วิถีเส้นสายรายน้ำ แสน (ที่จะ) แสบ งานดีที่นิสิตทัศนศิลป์ทำงานร่วมกัน มศว-จุฬา-รังสิต FOFA Gallery คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นิทรรศการ Anthropocene : วิถีเส้นสายรายน้ำ แสน (ที่จะ) แสบ งานดีที่นิสิตทัศนศิลป์ทำงานร่วมกัน มศว-จุฬา-รังสิต FOFA Gallery คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นิทรรศการ Anthropocene : วิถีเส้นสายรายน้ำ แสน (ที่จะ) แสบ งานดีที่นิสิตทัศนศิลป์ทำงานร่วมกัน มศว-จุฬา-รังสิต FOFA Gallery คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นิทรรศการ Anthropocene : วิถีเส้นสายรายน้ำ แสน (ที่จะ) แสบ งานดีที่นิสิตทัศนศิลป์ทำงานร่วมกัน มศว-จุฬา-รังสิต FOFA Gallery คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นิทรรศการ Anthropocene : วิถีเส้นสายรายน้ำ แสน (ที่จะ) แสบ งานดีที่นิสิตทัศนศิลป์ทำงานร่วมกัน มศว-จุฬา-รังสิต FOFA Gallery คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นิทรรศการ Anthropocene : วิถีเส้นสายรายน้ำ แสน (ที่จะ) แสบ งานดีที่นิสิตทัศนศิลป์ทำงานร่วมกัน มศว-จุฬา-รังสิต FOFA Gallery คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ