คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจี ศรีสมบัติ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”

//คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจี ศรีสมบัติ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจี ศรีสมบัติ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” 2023-03-01T17:42:38+00:00

Project Description

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจี ศรีสมบัติ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”
ในสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ อนุสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย