ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธี พันธุ์วราทร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ในโอกาสได้รับเงินสนับสนุนผู้ที่ได้การอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

//ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธี พันธุ์วราทร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ในโอกาสได้รับเงินสนับสนุนผู้ที่ได้การอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธี พันธุ์วราทร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ในโอกาสได้รับเงินสนับสนุนผู้ที่ได้การอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 2020-12-23T12:33:26+00:00

Project Description

มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมมอบเงินสนับสนุนสำหรับผู้ที่ได้การอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนผู้ที่ได้การอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธี พันธุ์วราทร คณะศิลปกรรมศาสตร์
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 70 ปี ศรีสง่ามหานคร ชั้น 18 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี