โครงการเสริมสร้างความเข้าใจระบบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA

//โครงการเสริมสร้างความเข้าใจระบบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA
โครงการเสริมสร้างความเข้าใจระบบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA 2019-05-17T16:16:52+00:00

Project Description

ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจระบบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA 
ในระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2562 ณ โรงแรมไมด้า เดอ ซี หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA และเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพและได้รับการเผยแพร่และเป็นที่ยอมรับ 
โดยการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดาวิษา ศรีธัญรัตน์ คุณวนิดา ทองธีระ และคุณอัสมา เต๊ะหมาน จากสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์