ขอแสดงความยินดีกับ นายบรรดิษฐ์ โรคน้อย ได้รับรางวัล คนดีครีนครินทร ประเภทองค์กรนิสิตดีเด่น และนิสิตดีเด่น เนื่องในงานเชิดชูเกียรติ ”วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต“ ปีการศึกษา 2566

//ขอแสดงความยินดีกับ นายบรรดิษฐ์ โรคน้อย ได้รับรางวัล คนดีครีนครินทร ประเภทองค์กรนิสิตดีเด่น และนิสิตดีเด่น เนื่องในงานเชิดชูเกียรติ ”วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต“ ปีการศึกษา 2566
ขอแสดงความยินดีกับ นายบรรดิษฐ์ โรคน้อย ได้รับรางวัล คนดีครีนครินทร ประเภทองค์กรนิสิตดีเด่น และนิสิตดีเด่น เนื่องในงานเชิดชูเกียรติ ”วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต“ ปีการศึกษา 2566 2024-04-25T11:23:51+00:00

Project Description

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับ
“นายบรรดิษฐ์ โรคน้อย” ได้รับรางวัล “คนดีครีนครินทร“
ประเภทองค์กรนิสิตดีเด่น และนิสิตดีเด่น เนื่องในงานเชิดชูเกียรติ ”วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต“ ปีการศึกษา 2566
เพื่อยกย่ององค์กรนิสิตและนิสิตที่มีผลงานดีเด่น ที่ทุ่มเทแรงกาย
แรงใจในการสร้างสรรค์กิจกรรมในด้านต่าง ๆ มีผลงานในเชิง
ประจักษ์ สร้างคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและสังคม ตลอดจน
เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ประพฤติชอบ เป็นแบบอย่างที่ดี และ
เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่ง
ถือว่าเป็นแบบอย่างอันดีงามแก่องค์กรนิสิตและนิสิต

ขอแสดงความยินดีกับ นายบรรดิษฐ์ โรคน้อย ได้รับรางวัล คนดีครีนครินทร ประเภทองค์กรนิสิตดีเด่น และนิสิตดีเด่น เนื่องในงานเชิดชูเกียรติ ”วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต“ ปีการศึกษา 2566