กิจกรรมโครงการขับร้องประสานเสียง Christmas Carol ครั้งที่ 7

//กิจกรรมโครงการขับร้องประสานเสียง Christmas Carol ครั้งที่ 7
กิจกรรมโครงการขับร้องประสานเสียง Christmas Carol ครั้งที่ 7 2020-12-08T14:00:43+00:00

Project Description

กิจกรรมโครงการขับร้องประสานเสียง Christmas Carol ครั้งที่ 7 
    เป็นโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาศักยภาพนิสิต โดยบูรณาการกับรายวิชา MUI107 Aural and Sight Singing I 
เน้นประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ (Active Learning) แก่นิสิต และเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 
ณ ห้อง 16-1103 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 อ.ดร.วิภาต วิบูลย์ภาณุเวช ประธานโครงการฯ กล่าวรายงาน
กล่าวเปิดโครงการโดย ผศ.ดร.สิชฌน์เศก ย่านเดิม หัวหน้าสาขาวิชาฯ และเริ่มการแสดง 
ท่านวิทยากร อ.ทรรศนีย์ เหล่าแสงงาม ให้ความรู้ Christmas Carol กับผู้ร่วมโครงการ
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนิสิตที่เข้าร่วมโครงการกับท่านวิทยากร
นิสิตเกิดการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ (Active Learning) ในเทคนิคการขับร้องประสานเสียง Christmas Carol 
ผ่านการสร้างสรรค์กับเครื่องดนตรีที่ร่วมบรรเลงประกอบการขับร้อง
นิสิตแต่ละกลุ่มแสดงการสร้างสรรค์บทเพลงขับร้อง Christmas Carol ในสไตล์ของตนเอง
ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการขับร้องประสานเสียง Christmas Carol ครั้งที่ 7