คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์ (คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว) และ ผศ.ดร.เทพิกา รอดสการ (อาจารย์ประจำสาขาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย) ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานสภาคณะบดีและเลขาสภาคณดบีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ตามลำดับ

//คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์ (คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว) และ ผศ.ดร.เทพิกา รอดสการ (อาจารย์ประจำสาขาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย) ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานสภาคณะบดีและเลขาสภาคณดบีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ตามลำดับ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์ (คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว) และ ผศ.ดร.เทพิกา รอดสการ (อาจารย์ประจำสาขาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย) ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานสภาคณะบดีและเลขาสภาคณดบีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ตามลำดับ 2021-09-22T13:27:50+00:00

Project Description