ภาพกิจกรรม “โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมเพื่อนวัตกรรมการออกแบบ” จัดโดย สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์

/, หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต/ภาพกิจกรรม “โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมเพื่อนวัตกรรมการออกแบบ” จัดโดย สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์
ภาพกิจกรรม “โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมเพื่อนวัตกรรมการออกแบบ” จัดโดย สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2022-06-01T11:00:28+00:00

Project Description

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้ดำเนินการจัด “โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมเพื่อนวัตกรรมการออกแบบ”
ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565
ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยด้านการทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะโดยให้ความสําคัญในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานสร้างสรรค์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ในทักษะของช่างสิบหมู่ เรื่อง “การลงรักปิดทอง” ซึ่งถือเป็นทักษะเชิงช่างศิลปกรรมชั้นสูงรูปแบบหนึ่งที่เสมือนเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางวัฒนธรรมและศิลปะมหาวิทยาลัยมุ่งให้คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมและการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมของนิสิตที่สอดคล้องกับรายวิชา อบท203 การออกแบบนวัฒนธรรม โดยการร่วมมือกับชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมและศิลปะตลอดจนการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการ ต่อสาธารณชน