ขอแสดงความยินดีกับนิสิตชันปีที่ 2 สาขาวิชานาฏศิลป์ (วิชาเอกนาฏศิลป์สากล) คณะศิลปกรรมศาสตร์ กับ 2 รางวัลใหญ่ ในการแข่งขัน Thailand Hiphop Dance Championship 2019

//ขอแสดงความยินดีกับนิสิตชันปีที่ 2 สาขาวิชานาฏศิลป์ (วิชาเอกนาฏศิลป์สากล) คณะศิลปกรรมศาสตร์ กับ 2 รางวัลใหญ่ ในการแข่งขัน Thailand Hiphop Dance Championship 2019
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตชันปีที่ 2 สาขาวิชานาฏศิลป์ (วิชาเอกนาฏศิลป์สากล) คณะศิลปกรรมศาสตร์ กับ 2 รางวัลใหญ่ ในการแข่งขัน Thailand Hiphop Dance Championship 2019 2019-05-29T10:03:14+00:00

Project Description

นิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ คว้า 2 รางวัลใหญ่
ในการแข่งขัน Thailand Hiphop Dance Championship 2019

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับ
นิสิตชันปีที่ 2 สาขาวิชานาฏศิลป์ (วิชาเอกนาฏศิลป์สากล)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยได้รับรางวัลต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศ (ชุดกางเกงลายทหาร)
นางสาววิรดา พงศาธิวัฒน์
นางสาวมนัญชยา สังข์เจริญ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ชุดกางเกงสีแดง)
นางสาวอริสรา เฮงสวัสดิ์
นายชาญเดช พลคิด
นายอัชฌา จันดา
นายอานนท์ ทองตื้อ
จากการแข่งขันรายการ Thailand Hiphop Dance
Championship 2019