นิสิตสาขาออกแบบทัศนศิลป์ : เอกออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมในโครงการมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลก ปีที่ 10

//นิสิตสาขาออกแบบทัศนศิลป์ : เอกออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมในโครงการมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลก ปีที่ 10
นิสิตสาขาออกแบบทัศนศิลป์ : เอกออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมในโครงการมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลก ปีที่ 10 2020-11-17T09:52:44+00:00

Project Description

สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้ประสานให้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมในโครงการมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลก ปีที่ 10
โดยนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบทัศนศิลป์ : เอกออกแบบแฟชั่น เข้าร่วมโครงการและออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายชุดผ้าไหม(สนับสนุนผ้าไหมจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ) มีอาจารย์ปรึกษาโครงการ 3 ท่าน ได้แก่
ผศ. ดร. ศีมาศ ประทีปะวณิช
อ. ญิรชญา จังติยานนท์
อ. ปิติกมล นพเกตุ
โดย มศว รับหน้าที่ออกแบบให้กับสถานฑูตที่เข้าร่วมโครงการ 2 แห่ง(จากกว่า 100 ประเทศ ทั่วโลก) คือ
1) สถานฑูต Romania ผู้แสดงแบบ คือ Ms. Madalina Guta เป็น Consulate General of Romania
(วันพฤหัสบดีที่ 12 พ.ย. 2563)
2) สถานฑูต Ghana ผู้แสดงแบบ คือ คุณพี พัชรวรัมอร สิงห์สมบุญ บุตรสาวของคุณสิชา สิงห์สมบุญ Honorary Consul of Ghana
(วันพุธที่ 11 พ.ย. 2563)
ฝากชาว มศว ทุกท่านร่วมส่งกำลังใจเชียร์ผลงานของนิสิตออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในการประกวดครั้งนี้ด้วย