กิจกรรมโครงการอบรมการปฐมพยาบาล การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) วันที่ 17 มิถุนายน 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว

//กิจกรรมโครงการอบรมการปฐมพยาบาล การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) วันที่ 17 มิถุนายน 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว
กิจกรรมโครงการอบรมการปฐมพยาบาล การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) วันที่ 17 มิถุนายน 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว 2022-06-21T09:57:01+00:00

Project Description

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการอบรมการปฐมพยาบาล การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) ให้กับบุคลากรและนิสิต ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและนิสิต ได้มีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) และสามารถช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยให้พ้นจากอันตรายได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพก่อนนำส่งโรงพยาบาล ณ ห้อง Creative Arts Center ชั้น 5 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ซึ่งในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พรหมเพชร นวลพรม และคณะวิทยากรจาก ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ